Süper İnsan dönemi ve Agarta’nın Misyonu

Makaleyi buradan dinleyebilirsiniz…

Doğu inançlarında insanların göremediği yer altında saklanan, mistik bir medeniyetin olduğuna inanılır. Muazzam yeteneklere sahip olduğuna inanılan bu medeniyeti çoğunluk, Agarta diye bilir. Bu makalede o inançlardaki anlatımların ne anlama geldiğini göreceğiz. Daha doğrusu olağanüstü anlatımların, aslında bilimsel bir kökeninin olduğunu ve elle tutulur, gözle görünür anlamlara büründüğünü anlayacağız.

Fransız metafizikçi yazar René Guénon, hayatını Agarta’yı araştırmaya adamıştır. Kendinden önceki yazarlardan da etkilenen René Guénon, bu konuda yirmi civarı eser yazmıştır. Bende, onun yazdıklarından derlediğim küçük bir bölümü alıp, bilgilerin hangi anlama geldiğini anlamaya çalışacağım. Derlediğim satırlara bir bakalım.

Agarta baş yönetimi ve özellikleri

Agarta’nın en yüksek başkanı Brahatma unvanını taşımaktadır. Brahatma, “ruhların İlahi Ruh’taki desteği” anlamına gelmektedir.” Brahatma’nın iki yardımcısı vardır; bunlar Mahatma, yani “Evrensel Ruhun temsilcisi” ve Mahanga, yani “Kozmos’un tüm maddi organizasyonunun sembolü” unvanlarına sahiptirler.

Brahatma kudret bolluğuna sahiptir. Onda, prensipsel bir tür ilgisizlik hali olarak kabul edilen ruhani liderlik ve krallık gibi iki kudret vardır. Ardından bu iki kudret tezahür etmek amacıyla birbirlerinden ayrılırlar. Mahatma özellikle ruhani kudreti ve Mahanga da krallığa ait kudreti temsil eder.

Saint’e göre Dünyanın Kralı’nın iki yardımcısı vardır; bunlardan biri “Evrensel Ruh’u temsil ediyor”, diğeri de “Kozmos’un tüm maddi organizasyonunun sembolü’dür. Buradan Brahatma: Dünyanın Kralı, Mahatma: Evrensel Ruh, Mahanga:Krallığa ait kudret .

Dünyanın Kralı yalnızca bir ilah olmakla kalmayıp, aynı zamanda, insanlığın kaderinin eksiksiz olarak gerçekleşmesini de görüp gözetmektedir.

Mahatma gelecekte olacakları bilmektedir” ve Mahanga da “bu olayların sebeplerini yönetmektedir”; Brahatma’ya gelince, o, “Tanrı ile yüz yüze gelerek konuşabilir.”

Dünyanın Kralı (Brahatma), insanlığın kaderini yönetenlerin tümünün de düşünceleri ile bağlantıdadır. Onların niyetlerini ve fikirlerini bilir. Şayet bu niyet ve düşünceler Tanrı’nın hoşuna giderse, Dünyanın Kralı görünmez yardımı vasıtasıyla bunları başarıya ulaştırır; şayet Tanrı’nın hoşuna gitmezlerse, Kral bunların başarısız olmasını sağlar.

Agarta’nın hiyerarşik yapısı

Baş yönetim altında ikinci bir yönetim daha vardır. Bu yönetim milyonlarca, “iki kere doğmuş” anlamına gelen Dvija ve “Tanrı ile birleşmiş anlamına gelen” Yogi’lerden oluşur. Agarta’nın simetrik biçimde bölünmüş olan dış mahallelerinde yaşarlar ve başlıca yeraltı yapılarına dağılmış durumdadırlar.”

Onların üstünde beş bin “Bilgin anlamına gelen” Pundit, öğretimi sağlar ve, iç güvenlik görevini yerine getirir. Onların sayısı, Veda dininin hermetik köklerinin sayısına karşılık gelir.

Bunların ardından, giderek nüfusu daha azalan yarım daireler şeklinde, 365 “Kardinal anlamına gelen” Bagvanda’dan oluşan güneşsel bölgeler gelir.

Bundan sonra gelen çember, Agarta’nın merkezine en yakın olandır. Yüksek İnisiyasyon’u temsil eden 12 üyeden oluşur. Bunlar yerin derinliklerinde bulunurlar. Bu yapı Yüce Konsey olarak bilinir.

Yüce Konsey ve görevleri

Yüce konsey, dünyanın tüm bilgisine sahip olan bilgelerden oluşur ve onlar, Doğa’nın Güçlerine tümüyle egemendirler.

Yüce Konsey, kozmik hiyerarşik bütünlüğün göze görünür birinci zincir baklasıdır. Böylece o, ezelden beri ön görülmüş olan devreler boyunca insanlığın düzenli bir toplum olarak ahenkli gelişimini görüp gözetmek misyonuna sahip olan, zincirin temel baklasıdır.

Yüce Konsey, kendinden daha yukarıda olanın, yüksek bir hiyerarşinin varlıklarının koludur. Evren öyle bir birliktir ki her varlık ve her şey onun zincir baklalarından biridir.

Yüce Konseyin üyeleri yılda dört kere, belirli dönemlerde kurul halinde toplanırlar. Ayrıca yıl boyunca, onlardan her biri, şayet arzu ederse tüm diğerleri ile temas durumuna geçebilir ve kendilerini, sadece, onları bilmeye ve görmeye layık olan insanlara ifşa ederler.

Yüce Konsey’in, pek tabii olarak olaylara etkide bulunabilme imkanları mevcuttur ve beşeriyetin hatasından ve yeni şartlara, orasını burasını zedelemeden uyum gösterme konusunda zorlanmasından dolayı meydana gelen önlenemez ve beklenmedik olguları, Yüce Konsey ötelerden görür. Her bir aşamanın öngörülen zaman içinde tamamlanmasını ayarlamak ya da duruma göre işi çabuklaştırmak ya da geciktirmek onların görevleri arasındadır.

Etten ve kemikten insanlardan oluşan bu Yüce Konsey, spiralin birbiri ardı sıra gelen devreleri boyunca beşeriyetin bütününün evriminin gerçekleşmesi için -tesadüfi engeller, karışıklıklar ve çatışmalar da hesaba katılarak- bütün bir planın engellenemez olan gerçekleşişini görüp gözetirler.

Agarta’nın özellikleri

Orada bizim acı verici mahkemelerimize ve cezaevlerimize rastlanmaz. Ölüm cezası asla uygulanmaz. Güvenlik kadrosu aile babalarından oluşur. Suçlular inisiyelerin ve hizmet punditlerinin ellerine terk edilir; ancak iki taraf da daima barış istediğinden her verilmiş olan zararın ardından bunun giderilmesi için isteyerek, gönüllü şekilde onarıma ve tazmin etmeye girişilir. Orada bizlerin sinarşik olmayan uygarlıklarımızın büyük acılarının, yani geniş yığınların sefaleti, fahişelik, ayyaşlık, yöneticilerin acımasız bireyciliği, yönetilenlerin bozguncu zihniyeti, her türden ihmal ve yetersizlik gibi niteliklerin hiçbirine rastlanamayacağını söylemeye gerek yok. Bu ülkenin bölgelerinin başına yerleştirilmiş olan Rajalar yüksek seviyeden inisiyelerdir.

Agarta’da kast sistemi yoktur.

Agarta’da öğretim şekli

Sırlarla çevrili gerçek ışık piramit olan Paradeşa’nın hiyerarşik görünümü şöyledir: Otorite, orada İlahi Zihin’dedir: kudret, Evrensel Ruh’un yargılayıcı Aklındadır; ekonomi ise Kozmos’un fiziksel Organizasyonundadır.

Müritlerin eğitimleri; kişisel gelişme, zihinlerde ve ruhlarda onu muhafaza etmek ve hiç durmaksızın yaymak üzere o’na kadar yükselmekten ibarettir.

Agarta’da öğretilen bilgi seviyesi

Bizim Batı’da tüm bildiklerimiz ve tüm bilmediklerimiz, orada yeryüzünde bir eşi benzeri daha bulunmayan öğretim misyonerleri olan üstatlar tarafından öğretilmektedir. Yerkürenin ateşten derinliklerinden, yeraltının gaz ve tatlı ya da tuzlu su akıntılarına, denizlerin dipsiz derinliklerine, küremizin enlemesine ve boylamasına manyetik akımlarına, havanın görünmez cevherlerine, elektriğe, mevsimleri meydana getiren evrensel ahenklere varıncaya kadar tüm bilgiler derinleştirilmiştir. Fizik ve kimya öyle bir seviyeye ulaştırılmıştır ki, şayet bunları gösterme imkânımız olsaydı herhalde kabullenilmeleri imkânsız olurdu. Orada sayımı ve dökümünün yapılmadığı ve sayısız derecede gözlemlerin ve deneylerin konusu olmamış tek bir böcek ya da bitki bile yoktur. Orada, ölümün sırlarına da nüfuz edilmiştir.

Agarta’nın kapsadığı şaşırtıcı deneyler birikimi arasında beşerî ayıklanmaya ilişkin olanları görülmemiş bir seviyeye ulaşır. Insan fizyolojisinin en alt ve en üst sınırlarına ilişkin sırların derinliklerine nüfuz edebilmek için olabilecek her şeyi denediler.

Görünmez krallıklar ile ilişkiler, uykunun yasaları, ruhsal yükseliş için uygun olan gıda rejimleri. psişik güç, rüyalar, bedeni uyur vaziyette bırakarak uyanmanın yöntemi… Tüm bunlar incelendi, uygulandı ve bilindi.

Agarta kütüphanelerinin durumu

Daha önceki devrelerin kütüphaneleri ise denizlerin ve tufan öncesi Amerika’nın yeraltı yapılarına dek uzanmaktadır. (Daha önceki devre ile kastedilen: İnsandan önceki diğer insanların devresi.)

Paradeşa’nın, üniversite arşivleri binlerce kilometre uzunluğundadır.

Bu gezegen kütüphanesine ait kataloğun tüm bilgisine ancak Agarta’nın Ruhani Lideri ve onun yardımcıları sahiptirler.

Agarta’nın mağara sembolüyle bağı

Dünyada genel bir bakış olarak “mağaralar kültü”nün daima az ya da çok “içteki yer” ya da “merkezi yer” fikrine bağlı olduğu ve buna göre de mağara ve yürek sembollerinin birbirlerine çok yakın olduklarını gözlemlemek mümkündür.

buy levitra uk online